Dark?

[pastime774] Unique Job “Tanetsuke Oji-san” o Kakutoku shimashita